مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در حکمی مسعود ژاله را به سمت سرپرست اداره طرح های کالبدی اداره کل راه و شهرسازی کردستان منصوب کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در حکمی آقای مسعود ژاله را به سمت سرپرست اداره طرح های کالبدی اداره کل راه و شهرسازی کردستان منصوب کرد.
عرفان مرادی در بخشی از این حکم خطاب به مسعود ژاله آورده است : با توجه به تعهد و تخصص، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره طرح های کالبدی این اداره کل منصوب می شوید .
در ادامه حکم آمده است: مورد انتظار است با برنامه ریزی مناسب، استفاده مطلوب از منابع و ظرفیت های موجود و همکاری موثر مجموعه تحت سرپرستی، با رعایت قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، نهایت تلاش را در انجام وظایف محوله به عمل آورید .
امید است بااستعانت از خداوند متعال، در خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیل به اهداف والای سازمانی موفق و سربلند باشید .