سفر وزیر نیرو به کردستان کنسل شد

چند روز پیش بود که از قول یکی از نمایندگان استان کردستان اعلام شد که محرابیان وزیر نیرو روز سه شنبه برای بررسی میدانی روند حل مشکل آب سنندج و همچنین بازدید از پروژه های این استان به کردستان سفر خواهد کرد.
سفری که یک روز بعد توسط همان نماینده کردستان با این محتوی تصحیح شد: سفر وزیر نیرو به کردستان به دلیل مشغله وزیر نیرو مطابق برنامه اهلام شده انجام نخواهد گرفت و به زمان دیگری موکول گردید.
نکته حایز اهمیت اینکه این نوع نگاه از سوی وزیر به برنامه سفر به استانی که مرکز آن با مشکل اساسی کیفیت آب شرب همراه است می تواند محل پرسش هایی اساسی باشد، نخست اینکه آقای محرابیان کدام کار وزارت تامین کننده آب شرب سالم را مقدم بر بازدید و پیگیری پروژه تامین آب یک مرکز استان میداند؟ و آیا اگر چنین شرایطی در مرکز استان دیگری حاکم بود، تاکنون ایشان چند بار به آن استان سفر کرده بودند؟
و اما پرسش دوم را می توان در موضوع جایگاه نمایندگان استان کردستان در میان هیات دولت مطرح کرد. چگونه است که قرار قبلی وزیر برای چنین بازدید مهمی با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی -که اطلاع رسانی عمومی شده- به این راحتی قابل تعویق است؟ آیا جناب وزیر به همین راحتی با نمایندگان سایر استان های کشور هم خلف وعده می کنند یا حساب نماینده کردستان سوای مناسبات معمول حاکم میان قوه مقننه و اجراییه است؟
در هر صورت آنچه از شرایط موجود یعنی آب شرب نا مطبوع، بی توجهی وزیر دولت سیزدهم به این موضوع و قال گذاشتن نماینده مردم کرستان بر می آید، به روشنی موید جایگاه ضعیف کردستان در میان اولویت های دولت است، جایگاه ضعیفی که مردم با روی کار آمدن دولت سیزدهم به تغییر آن امیدوار شدند.